Shabaka Hutchings

Portrait, Shabaka Hutchings, Überjazz Festival, Hamburg, 2015