Prof. Jablonski

Prof. Jablonski, Pforzheim, Portrait

Prof. Jablonski, Pforzheim, Portrait