Portrait

Portrait, Backstage, Überjazz Festival 2016, Hamburg, Makaya McCraven