JOYCE WANG STUDIO, Tortue Hamburg 2018

Jin Gui Restaurant designed by Joyce Wang Studio